Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - Szkoły i przedszkole niepubliczne Gniezno www.porkom.com.pl

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoły dla Dorosłych > Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa Gimnzajum dla Dorosłych

Do szkoły przyjmowani są słuchacze, którzy ukończyli lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę z wyjątkiem przypadków opisanych w Rozp. MENIS z dnia 15 lipca 2004 r.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

- podpisanie umowy określającej zasady odpłatnego kształcenia,
- uiszczenie wpisowego,
- zapoznanie się ze statutem oraz jego akceptacja własnoręcznym podpisem.


Słuchacz ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami bhp,
b) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
c) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza w tym dobra innych osób,
d) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
e) korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
f) zgłaszania dyrekcji szkoły, radzie samorządu słuchaczy opinii, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw szkoły,
g) pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

Słuchacz ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkolnym,
b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
c) przedkładać opiekunom usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych,
d) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) dbać o wspólne dobro, ład i porządek,
f) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie, higienę i rozwój fizyczny.

(Wyciąg ze statutu szkoły)


Gimnazjum dla Dorosłych PORKOM  posiada uprawnienia szkoły publicznej

Zaświadczenia do ZUS
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego