Liceum Ogólnolształcące dla Dorosłych - Szkoły i Przedszkole Niepubliczne Gniezno www.porkom.com.pl

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Liceum Ogólnolształcące dla Dorosłych

Szkoły dla Dorosłych > Oferta edukacyjnaO przyjęcie do szkoły kandydaci ubiegają się w terminie do 31 października na semestr jesienny  i do 31 marca na semestr wiosenny.  

Dopuszcza się przyjęcie do szkoły w innych terminach w umotywowanych przypadkach.

Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli lub ukończą w danym roku kalendarzowym co najmniej 18 lat życia.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby, która nie ukończyła 18 lat.

Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające, że nie ukończył danej klasy, może być przyjęty do klasy odpowiednio wyższej, jeśli przedmiot, z którego otrzymał ocenę niedostateczną nie występuje w szkole.


Słuchacz ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- życzliwego, podmiotowego traktowania,
- swobody wyrażania myśli i przekonań,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

Słuchacz ma obowiązek do:
- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych,
- terminowego oddawania prac kontrolnych,
- przestrzegania zasad kultury współżycia z innymi słuchaczami, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi(Wyciąg ze statutu szkoły)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PORKOM  posiada uprawnienia szkoły publicznej

Zaświadczenia do ZUS 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego